ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Σ.Α.Σ

Επίσημος Ιστοχώρος του Εργαστηρίου Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Στοιχείων

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο, σύμφωνα και με τις επιταγές των πρόσφατων εξελίξεων στον επιστημονικό και τεχνικό χώρο της συντήρησης, επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στο χαρακτηρισμό και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών, στην αποτίμηση των ιδιοτήτων και της μικροδομής τους, στην εξέταση επιφανειών και διεπιφανειών (υλικών/υλικών, υλικών/περιβάλλοντος), στη διερεύνηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της ανθεκτικότητας των υλικών στη διάρκεια του χρόνου σε έκθεση στο περιβάλλον, στην αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις επιφάνειες των υλικών (αρχιτεκτονικές επιφάνειες, γλυπτά), στις μετρητικές τεχνικές για επί τόπου μη καταστρεπτική εξέταση, στα υλικά και τις τεχνικές συντήρησης και προστασίας των υλικών από τη φθορά στην κλίμακα του έργου, στα κριτήρια αποτίμησης και στη διαχείριση του περιβάλλοντος για τη μείωση ή και την αποτροπή των περιβαλλοντικών κινδύνων στα υλικά.

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Το επιστημονικό πεδίο των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας είναι η μελέτη της παθολογίας, η συντήρηση και προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων και των γλυπτών και τεκμηριώνεται από το επιστημονικό και διδακτικό τους έργο.

Η ερευνητική ομάδα συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και διατηρεί ένα μεγάλο εύρος συνεργασιών με άλλα Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΙΤΕ), με το Υπουργείο Πολιτισμού (Διευθύνσεις και Εφορείες Αρχαιοτήτων) καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα (ICCM, ICOM-CC, IIC, ICCROM, Getty Conservation Institute, J. M. Kaplan Fund).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των υλικών και των αναπόσπαστων έργων τέχνης των αρχιτεκτονικών μνημείων.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Χαρακτηρισμός, τεκμηρίωση και ποιοτικός έλεγχος των λίθων, των κονιαμάτων των κεραμικών και του γυαλιού, ως υλικών κατασκευής των αρχιτεκτονικών μνημείων και των γλυπτών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χαρακτηρισμός (μελέτη – ανάλυση) των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής των τοιχογραφιών και των ψηφιδωτών.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ

Αποτίμηση του βαθμού φθοράς τους και διάγνωση της παθολογίας τους.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ

Αποτίμηση του βαθμού φθοράς τους και διάγνωση της παθολογίας τους.

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Σχεδιασμός και μελέτη κονιαμάτων αποκατάστασης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαχείριση του περιβάλλοντος για την πρόληψη των κινδύνων και την αειφόρο διατήρηση των μνημείων.

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός προγράμματος ελέγχου (χρονοδιάγραμμα και παράμετροι) για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επεμβάσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφή στη λίστα του ενημερωτικού μας δελτίου